Policy en BA

Privacyverklaring aan cliënt

Ik , Advieskantoor Christien Gamme, vertegenwoordigd door Mevr. Christien Gamme ben wettelijk verplicht u duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens 25-5-2018.

Uw persoonlijke gegevens welke ik registreer zijn uw Naam, Adres en Woonplaats gegevens, e-mail, telefoonnummer en de persoonlijke en medische gegevens welke volgen uit de anamnese en vervolgconsulten die ik met u afneem.

  • De Electro Acupunctuur volgens VOLL meting worden opgeschreven op papieren formulieren en/of in het programma X-Kits-Brevis-patiëntenadministratie.
    De back-ups zijn opgeslagen op een USB stick die bewaard ligt in een afgesloten lade.  De enige die de code heeft om de lade te openen ben ik in mijn rol als therapeut.  Deze gegevens worden ook niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden of voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van uw consulten.  1 jaar na de beëindiging van uw behandelingen bij mij als therapeut, zal ik al uw gegevens vernietigen.  U kunt ook uw dossier meenemen na afronding van uw behandelingen.  Dan zijn deze gegevens vanaf het moment van overname uw verantwoordelijkheid.
  • U heeft als cliënt te allen tijde recht op inzage van uw gegevens en/of het recht deze gegevens in overleg te wijzigen.
  • Het doel is, als u terug komt voor een vervolg consult, ik als therapeut de uitkomsten met het vorige consult kan vergelijken om verdere voortgang te bepalen en de eventuele belasting en middelen die we getest hebben nog kunnen nameten. Tevens kan ik u een natuurlijk middel laten toesturen aan de hand van uw  gegevens.
  • De opgestelde rekening met uw gegevens wordt 7 jaar bewaard voor mijn (financiële) administratie in een afgesloten kast.  Opnieuw ben ik als therapeut de enige die hiervan de code heeft.  Na 7 jaar wordt deze versie vernietigd.
  • Eventuele uitwisseling via email en app zullen direct worden gewist.
  • Mijn website heeft geen cookies of andere vormen van registratie.

Mijn bedrijfsnaam, inclusief de adresgegevens van mijn bedrijf en mijn contactadres voor privacygerelateerde vragen zijn.

Advieskantoor Christien Gamme

Hierbij verklaart u na het lezen van bovenstaande akkoord te gaan met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gedurende de periode waarin u consulten afneemt bij Advieskantoor  Christien Gamme  op de  manier en met het doel zoals hierboven beschreven. Indien u aanvullende vragen heeft hierover kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Indien u uw toestemming wilt wijzigen of opzeggen, dan kunt u mij dit schriftelijk laten weten en zal ik schriftelijk gehoor geven aan uw verzoek.

Hierbij verklaart u ook de algemene voorwaarden, vermeld op mijn website : www.chrisgamme.be gelezen te hebben en die ook uitdrukkelijk te aanvaarden.

U ontvangt een kopie van dit formulier.

Naam:        _____________________________________________

Handtekening:    _____________________________________________

Datum:        _____________________________________________

 

 Disclaimer   Christien Gamme

DISCLAIMER/ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Natuurgeneeswijze Advieskantoor Christien Gamme, vertegenwoordigd door Christien gamme, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, met ondernemingsnummer 0430.462.640

Artikel 1. Definities

1.    De therapeut of dienstverlener : de natuurljke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen.  In dit geval te weten Christien Gamme.
2.    De opdrachtgever of cliënt : de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van behandelingen/consulten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1.    Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.    Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
3.    Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
4.    Therapeut heeft het recht om naar eigen inzicht te bepalen de behandeling te staken dan wel niet te starten.

Artikel 4. Betaling

1.    Betalingen geschieden bij voorkeur contant.
2.    Contante betalingen dienen direct na afloop van het consult voldaan te worden.
3.    Tussen therapeut en opdrachtgever kan een andere betalingswijze overeengekomen worden.
4.    Betaling geschiedt te alle tijde uiterlijk 7 dagen na het consult.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1.    Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2.    Therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie of noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever / cliënt, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3.    Therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4.    In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/ cliënt.
5.    De opdrachtgever / cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
6.    Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van de supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
7.    De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of gestaakt.
8.    Therapeut stelt geen diagnose waaraan rechten kunnen worden ontleend. De informatie van therapeut is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.
Artikel 6. Klachten
Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt.

Artikel 7. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Belgisch recht  van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door bovengenoemd therapeut worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie.